Polityka prywatności

Polityka prywatności dotycząca ochrony danych osobowych w Dieta na Thermomix

Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Fotolinea Mariusz Wacławiak, Zefira 27/3, 80-180 Kowale, NIP 4660275573 , REGON: 340800958, jako Administrator Danych Osobowych Klientów Dieta na Thermomix uchwala Politykę Prywatności w zakresie Ochrony Danych Osobowych.

 1. Definicje

Administrator w celu dokładnego wyjaśnienia pewnych pojęć, które mogą mieć zupełnie inne znaczenie niż używane w potocznym znaczeniu wprowadza do Polityki Prywatności zakres Definicji na jej potrzeby.

Administrator Fotolinea Mariusz Wacławiak, Zefira 27/3, 80-180 Kowale, NIP 4660275573 , REGON: 340800958, która we własnym imieniu realizuje zadania związane z zapewnieniem zgodności z przetwarzaniem Danych Osobowych z obowiązującym prawem.
Kontakt: ul. Bergiela 4c/11 Gdańsk, tel: 501 097 851, adres e-mail: dietanathermomix@gmail.com
Dane osobowe informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników.
Organ nadzorczy Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podmiot danych osoba fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe przetwarzane przez Administratora.
Polityka Prywatności niniejsza Polityka Ochrony Danych Osobowych.
Pracownik osoba fizyczna zatrudniona przez Administratora na podstawie umowy o  pracę.
RODO rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Współpracownik osoba fizyczna świadcząca na rzecz Administratora usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowa zlecenia).  
Użytkownik podmiot, który przebywa na stronie i korzysta z niej w dowolny sposób np. czytając, realizując zakupy, korzystający z zabiegów, korzystający z urządzeń VACU lub INFRA.
Strona/Sklep Strona/ sklep internetowy umiejscowiony pod adresem: www.dietanathermomix.pl www.dietanathermomix.pl/sklep.
Regulamin [1] Regulamin strony internetowej www.dietanathermomix.pl dostępny pod adresem: http://www.dietanathermomix.pl/regulamin.

2. Zasady Ogólne:

 1. Niniejsza Polityka stanowi zakres regulujący zasady przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora oraz ma na celu zapewnienie zgodności prawnej z RODO przetwarzania Danych Osobowych Klientów Dieta na Thermomix;
 2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, lub na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Użytkownika zgody;
 3. Administrator dokłada wszelkich starań aby zbierane dane były w zgodzie i poszanowaniu z zasadą minimalizmu wyrażoną w RODO oraz zgodne z art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

3. Dane Osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu/celach:

 1. Zawarcia i wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. W celach podatkowych tj. w celu wystawienia faktury albo innego dokumentu potwierdzającego zakup produktu lub usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. Za wprost wyrażoną zgodą Użytkownika w celu przyznania rabatów, promocji, zniżek , informacji marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 4. W celu rozpatrywania reklamacji lub innych sporów dotyczących roszczeń związanych z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 5. Administrator wykorzystuje również pliki cookie na stronie www.dietanathermomix.pl na podstawie udzielonej zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)[2] ;
 6. W celu obsługi strony (fanpage) Dieta na Thermomix na portalu Facebook pod nazwą https://www.facebook.com/dietanathermomix/ oraz w celu obsługi profilu firmowego na stronie  Instagram pod adresem: https://www.instagram.com/dietanathermomix;
 7. Wypełniania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
 8. W pozostałych sytuacjach dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie udzielonej dobrowolnie zgody.

4. Uprawnienia Użytkownika w zakresie Ochrony Danych Osobowych:

 1. Zgodnie z artykułami 15-21 RODO Użytkownik posiada uprawnienia wynikające z przepisów prawa w postaci:
  – prawa do dostępu do danych;
  – prawa do poprawiania danych;
  – prawa do sprostowania i usuwania danych;
  – prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  – prawa do przenoszenia danych;
  – prawo do sprzeciwu;
  – prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej www.uodo.gov.pl);
 2. Aby skorzystać z powyższych uprawnień lub w celu kontaktu Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem zgodnie z danymi: Fotolinea Mariusz Wacławiak, Zefira 27/3, 80-180 Kowale, NIP 4660275573 , REGON: 340800958 , która we własnym imieniu realizuje zadania związane z zapewnieniem zgodności z przetwarzaniem Danych Osobowych z obowiązującym prawem. Fotolinea Mariusz Wacławiak, Zefira 27/3, 80-180 Kowale, NIP 4660275573 adres e-mail: dietanathermomix@gmail.com.
 3. W celu skorzystania z prawa do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych należy skontaktować się pod poniższym adresem: listownie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

5. Odbiorcy Danych Osobowych – Przekazywanie danych do podmiotów trzecich.

 1. Administrator korzysta z podmiotów trzecich (takich jak m.in. firmy kurierskie, operatorzy płatności, księgowość, hosting itd.), którym na podstawie umowy zostały powierzone dane osobowe. Podmioty te gwarantują zgodność prawną z zakresem przetwarzania danych osobowych.
 2. Na dzień sporządzenia Polityki wymienić należy następujące podmioty współpracujące z Administratorem:
  – TPay, Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. św. Marcin 73/6 61-808 Poznań (więcej www.tpay.com)
  – home.pl S.A ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin (więcej www.home.pl)
  – Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia
  – Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square Dublin 2 Dublin (więcej www.facebook.com)
  – Instagram – Serwis Instagram jest jednym z produktów Facebooka dostarczanych przez spółkę Facebook Ireland Limited. Instagram stanowi umowę pomiędzy użytkownikiem a Facebook Ireland Limited. (więcej na: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content)
  – Alior Bank SA, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa,
  – oraz innym podmiotom świadczącym usługi w zakresie administracji, reklamy, promocji, prawnikom, firmom zajmującym się windykacją,

6. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Okres przetwarzania danych osobowych może być różny w zależności od zakresu podstawy prawnej.
 2. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się na podstawie wyrażonej przez Niego zgody, okres przetwarzania odbywa się do czasu wycofania tej zgody przez danego Użytkownika.
 3. Jeżeli Administrator przetwarza dane osób na podstawie własnego uzasadnionego interesu Administratora Danych, wówczas okres przetwarzania danych Użytkownika trwa do chwili, aż uzasadniony interes Administratora zakończy swój bieg np. z chwilą przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, jeżeli jednak Użytkownik wniesie sprzeciw do takiego przetwarzania danych, Administrator rozpatrzy zgłoszenie w celu weryfikacji czy zgodnie z przepisami prawa sprzeciw takiej osobie przysługuje.
 4. Jeżeli konkretne przepisy prawa nie regulują zakresu przechowywania konkretnych Danych Osobowych Użytkownika, przetwarzanie odbywa się maksymalnie do 10 lat.

7. Udostępnianie danych do Państw Trzecich:

 1. Administrator korzysta z zewnętrznych podmiotów takich jak: Facebook, Instagram, Google, a co za tym idzie, część serwerów tych podmiotów znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), a co za tym idzie dane Użytkowników mogą być przekazywane do tego państwa. 
 2. Użytkownicy jednak powinni wiedzieć, że Google i Facebook dołączyli do specjalnego programu PRIVACY SHIELD, który ma na celu gwarantowanie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, który jest wymagany na terenie UE. Całą listę podmiotów wchodzących w skład „PRIVACY SHIELD” można znaleźć tu: https://www.privacyshield.gov/welcome.
 3. Dodatkowe informacje na temat polityk prywatności znaleźć m.in można tu: Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl oraz tu: Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

8. Profilowanie danych:

 1. Administrator nie wykorzystuje danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mającej wpływ na prawa lub obowiązki czy wolność Użytkownika, a które wskazuje RODO.
 2. Wykorzystując pliki cookie  oraz technologie, śledzące (np. cookie) znajdujące się na stronie internetowej www.dietanathermomix.pl dane Użytkownika mogą być wykorzystywane do profilowania w zakresie dopasowania oferty, jednak Użytkownik w każdej chwili ma prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie profilowania jeżeli wnosi to negatywny wpływ na jego prawa i obowiązki.

9. Formularz Zamówienie w Sklepie Dieta na Thermomix

 1. W chwili złożenia zamówienia w sklepie www.dietanathermomix.pl/sklep, Administrator poprosi Cię o dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia zgodnie z Regulaminem. 
 2. Dane pobrane podczas zamówienia są przetwarzane w celach zgodnie z ust. 3 niniejszej Polityki Prywatności oraz przez okres, w którym realizowana jest usługa, a także po tym czasie przez okres niezbędny zgodnie z ust. 6 niniejszej Polityki Prywatności.

10. Rejestracja konta Użytkownika w Sklepie Internetowym

 1. W chwili kiedy Użytkownik realizuje zakup w sklepie www.dietanathermomix.pl/sklep, może z własnej woli założyć Konto Użytkownika.
 2. Założenie Konta Użytkownika jest darmowe.
 3. Założenie Konta Użytkownika jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, a co za tym idzie jego założenie, korzystanie oraz możliwość usunięcia odbywa się na podstawie Regulaminu.
 4. Przetwarzanie danych podanych podczas rejestracji przez Administratora odbywać się będzie zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

11. Pliki Cookie i Technologia

 1. Strona internetowa pod adresem www.dietanathermomix.pl wykorzystuje pliki cookies inaczej nazywane „ciasteczkami”. Są to pliki tekstowe, których celem jest zapisywanie oraz przechowywanie informacji o sposobie korzystania ze Strony Administratora.
 2. Przy pierwszej wizycie na Stronie www.dietanathermomix.pl Użytkownik zostaje poproszony o wyrażenie zgody na cookies. Wyrażenie jej jest niezbędne, aby móc z niej korzystać. Jeżeli natomiast korzystasz ze strony oznacza to, że wyraziła Pani/Pan zgodę na korzystanie z niej. Jeżeli natomiast nie chcesz jej wyrazić – opuść Stronę!
 3. Administrator pliki cookie wykorzystuje w celu dostosowania treści, również wyglądu,  utrzymania sesji, czy też rozmiaru czcionek oraz innych parametrów Strony www.dietanathermomix.pl do urządzeń i preferencji Użytkownika.
 4. Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi osobowymi Użytkowników, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora. 
 5. Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies.
 6. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji. Więcej informacji Użytkownik może znaleźć tu: http://www.aboutcookies.org/ lub http://www.cookiecentral.com/faq/.

Postanowienia Końcowe

 • Administrator oświadcza, że dokłada należytej staranności aby zachować bezpieczeństwo w zakresie przechowywania danych osobowych oraz aby dane osobowe klientów były odpowiednio zabezpieczone;
 • Miejsca w których przechowuje dane są miejscami odpornymi na zalanie, utratę czy ich zniszczenie.

Gdańsk, dnia 18.01.2021r.